Miljöpolicy

Ingress
Storleden är ett företag som aktivt skall verkar för bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess påverkan.

Storleden skall

 • Verka för att öka medvetenheten kring miljöfrågor hos sina anställda
 • Väga in miljöpåverkan vid alla beslut
 • Ständigt förbättra utnyttjandet av våra resurser
 • Arbeta för en uthållig resursanvändning
 • Optimera elförbrukningen
 • Följa gällande miljölagstiftning

Miljöorganisation

Ledningsgruppen verkar som organisation för att säkerställa framdrift i arbetet.

Handlingsplaner/mål

Tas fram och redovisas årligen i samband med Ledningens genomgång.

Följande områden skall beaktas:

 • Energi- och materialbesparande åtgärder
 • Miljöanpassande inköp
 • Källsortering/återvinning
 • Hur öka miljömedvetenheten hos våra anställda
 • Resor/transport/hotell